Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Σενάριο, Ενόητα 1, "Η Ελλάδα στον κόσμο"Πρόταση για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας
για το Γυμνάσιο με αξιοποίηση του Διαδικτύου
Ταυτότητα
Τίτλος:  Η σύνδεση των προτάσεων και η πολυσημία της λέξης αλλά και της Ελλάδας στην Ευρώπη.
Δημιουργός: Μπόκολα Γεωργία
Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα, Γ΄ Γυμνασίου, Ενότητα 1, «Η Ελλάδα στον κόσμο».
Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου
Χρονική διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες.

Πρόταση για διδασκαλία: Πρόταση διδασκαλίας, η οποία συμφωνεί με τα Α.Π.Σ. και τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και βασίζεται στην ομαδοσυνεργατική μάθηση. Ο ρόλος του καθηγητή κατά τη διαδικασία του Σεναρίου είναι υποβοηθητικός και εμψυχωτικός στο πλαίσιο της ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης (Vygotsky, 1978). Εκπονείται στο σχολικό εργαστήριο. Οι μαθητές έχουν χωριστεί από την προηγούμενη διδακτική ώρα σε ομάδες (τέσσερις ανά ομάδα-δύο ανά σταθμό εργασίας) και έχουν δοθεί ρόλοι (χειριστής, γραμματέας, αναγνώστης, αξιολογητής). Τα φύλλα εργασίας έχουν αποθηκευτεί στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή από το διδάσκοντα την προηγούμενη ώρα.

Προϋποθέσεις υλοποίησης:
Ø  Οι μαθητές είναι ήδη εξοικειωμένοι με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, τα βασικά εργαλεία ΤΠΕ και τoν Επεξεργαστή κειμένου.
Ø  Επίσης όπου απαιτείται χρήση των ηλεκτρονικών Λεξικών, των  Σωμάτων Κειμένων  και του τρόπου αναζήτησης λέξεων σε αυτά, η βοήθεια του καθηγητή είναι πολύτιμη, αν και πρέπει να έχει προηγηθεί ενημέρωση από τον καθηγητή σε προηγούμενα μαθήματα.
Ø  Προϋπόθεση όμως για την ολοκλήρωση της εργασίας είναι η εξοικείωση των μαθητών με την πλατφόρμα του blog. Γι’ αυτό θα απαιτηθεί η διάθεση μίας ώρας από το μάθημα πληροφορικής, κατά την οποία οι μαθητές θα μάθουν να συνδέονται σ΄ένα blog, να εισάγουν κείμενο και να δημιουργούν μια καινούρια ανάρτηση.  Για να είναι εύκολη αυτή η διαδικασία, προτείνεται ο καθηγητής να έχει δημιουργήσει από πριν το blog της τάξης του και να έχει δημιουργήσει λογαριασμούς των μελών –μαθητών. Η ανάρτηση θα γίνεται από το λογαριασμό ενός μέλους της ομάδας και θα συμπληρώνονται τα ονόματα και των υπόλοιπων μελών.

Τεχνολογικά εργαλεία- Υλικό::
Ø  εργαστήριο πληροφορικής με σύνδεση στο διαδίκτυο,
Ø   έχουν αποθηκευτεί τέσσερα (4) κοινά φύλλα εργασίας, ένα για κάθε διδακτική ώρα.
Ø  εξοικείωση των μαθητών με την περιήγηση στο διαδίκτυο, τις μηχανές αναζήτησης, τον Επεξεργαστή Κειμένου, τη δημιουργία εγγράφου google docs και τα εκπαιδευτικά λογισμικά της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα (www.greek-language.gr) και  του Ηλεκτρονικού κόμβου (http://www.komvos.edu.gr)
Ø  χρήση του ιστολογίου (blog)
Ø  δικτυακοί κόμβοι που προτείνονται: www.greek-language.gr,  www.komvos.edu.gr, www.google.gr (εικόνες) http://www.flickr.com,  εφημερίδες on-line,   www.yahoo.gr

Σύντομη περιγραφή
Οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν σε Σώματα  Κειμένων που μόνοι τους επιλέγουν από την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα τους τρόπους σύνδεσης των προτάσεων, παρατακτικούς και υποτακτικούς συνδέσμους, το είδος των προτάσεων και να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Επίσης να αναζητήσουν στο Νεοελληνικό Λεξικό του Μ. Τριανταφυλλίδη και στα Σώματα Κειμένων του Ηλεκτρονικού Κόμβου την ερμηνεία και την πολυσημία που παρουσιάζουν οι λέξεις ώστε να εξοικειωθούν με το φαινόμενο της πολυσημίας και να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο, ερευνώντας τις όψεις που παρουσιάζει η σύγχρονη Ελλάδα στην Ευρώπη. Στη συνέχεια καλούνται να παράγουν γραπτό λόγο με τη χρήση Επεξεργαστή Κειμένου σε ένα έγγραφο google docs και να αναρτήσουν στο ιστολόγιο της τάξης τους το τελικό προϊόν της εργασίας τους  ανά ομάδα.

Στόχοι-σκεπτικό
Γενικοί στόχοι
Στόχος του συγκεκριμένου σεναρίου είναι να προτείνει τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας και των συντακτικών φαινομένων της με έναν επαγωγικό τρόπο, υπολογίζοντας περισσότερο στην ερευνητική περιέργεια των μαθητών και λιγότερο στην καθοδήγηση του διδάσκοντα (διερευνητική-ανακαλυπτική διαδικασία). Πιο συγκεκριμένα, ο διδάσκων αντί να προσφέρει έτοιμες γνώσεις στους μαθητές, τους αφήνει να αναζητήσουν μόνοι τους τη γνώση, αντλώντας την είτε από τα Σώματα Κειμένων της Πύλης, είτε από τα Λεξικά και τα Σώματα Κειμένων του Ηλεκτρονικού Κόμβου, είτε από την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο. Έτσι ο ρόλος του διδάσκοντος είναι καθαρά «υποβοηθητικός»  και η παρουσία του στην τάξη «διακριτική». Ο δάσκαλος γίνεται βοηθός και συνεργάτης των μαθητών που δουλεύουν σε ομάδες μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή,  ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας που έχει δημιουργήσει ο καθηγητής. Έτσι οι μαθητές μπορούν να συνδυάσουν τη μελέτη της νεοελληνικής γλώσσας και των συντακτικών φαινομένων με τη χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών και του blog  με αποτέλεσμα να ασχολούνται τόσο με τον κλασικό όσο και με τον ψηφιακό γραμματισμό, καθώς ο υπολογιστής χρησιμοποιείται ως μέσο ενημέρωσης, επικοινωνίας, συγκέντρωσης υλικού και παραγωγής λόγου σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας.
 
Ειδικοί στόχοι
Γνωστικοί
Ø  Να κατανοήσουν οι μαθητές τον παρατακτικό και τον υποταγμένο λόγο (κλασικός γραμματισμός)
Ø  Να διακρίνουν μέσα στην παράγραφο την παρατακτική και υποτακτική σύνδεση, τους αντίστοιχους συνδέσμους καθώς και το ασύνδετο σχήμα.(κλασικός γραμματισμός)
Ø  Να κατανοήσουν την πολυσημία κάποιων λέξεων και τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε λέξεις με συγγενική σημασία.(κριτικός γραμματισμός)
Ø  Να μπορούν να επιλέγουν την κατάλληλη λέξη ως προς το νόημα, το ύφος και το είδος των κειμένων. (κριτικός γραμματισμός)
Ø  Να συνειδητοποιήσουν τις διαφορετικές και συχνά αντιφατικές όψεις που προβάλλει η σύγχρονη Ελλάδα και τη θέση της στην Ευρώπη.(κριτικός γραμματισμός)

Παιδαγωγικοί
Ø  Να αναπτύξουν οι μαθητές την ιδέα της συνεργασίας και το ομαδικό πνεύμα στη μάθηση (συνεργατική μάθηση)
Ø  Να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες όπως: η κριτική αναζήτηση της γνώσης στο διαδίκτυο, η πρωτοβουλία, η συνδυαστική αναζήτηση, η αξιοποίηση ποικίλων σημειωτικών πόρων. (υποκειμενικότητα)
Ø  Να εμπλακούν σε δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης στα πλαίσια της ανατροφοδότησης.
Ø  Να κατανοήσουν πως μπορούν να φτάσουν στη μάθηση εργαζόμενοι σε διαφορετικά περιβάλλοντα κι όχι μόνο στην τάξη (π.χ. σε εργαστήριο Η/Υ). (υποκειμενικότητα)
Τεχνολογικοί
Ø  Να  αξιοποιήσουν οι μαθητές τις ΤΠΕ ως περιβάλλοντα πρακτικής γραμματισμού. (νέος γραμματισμός).
Ø  Να γνωρίσουν τις δυνατότητες που τους προσφέρουν ανοιχτά εκπαιδευτικά λογισμικά όπως η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και ο Ηλεκτρονικός Κόμβος και να μάθουν να χρησιμοποιούν τα Λεξικά του και τα Σώματα Κειμένων.(ψηφιακός γραμματισμός).
Ø  Να εξοικειωθούν με τη χρήση βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικών λεξικών, μηχανών αναζήτησης και διαδικτυακών πηγών γενικότερα (ψηφιακός γραμματισμός).
Ø  Να μάθουν, στα πλαίσια του ψηφιακού γραμματισμού να αξιοποιούν στη μελέτη τους ηλεκτρονικά εργαλεία, όπως ο επεξεργαστής κειμένων και να αναρτούν τις εργασίες του σε ιστολόγια.

Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης
Οι μαθητές θα δουλέψουν στην αίθουσα του εργαστηρίου πληροφορικής. Χωρίζονται σε ομάδες (τέσσερις ανά ομάδα- δύο ανά σταθμό εργασίας) και διευθετούν τους ρόλους τους ανάλογα με τις προτιμήσεις τους και το φύλλο εργασίας που τους δίνεται. Τους δίνονται τέσσερα φύλλα εργασίας που έχουν αποθηκευτεί ήδη από τον διδάσκοντα στην επιφάνεια εργασίας του p.s τους. Οι δραστηριότητες που περιγράφονται στα φύλλα εργασίας είναι κοινές για όλες τις ομάδες. Κάθε φύλλο εργασίας καλύπτει μία διδακτική ώρα.

Φύλλο Εργασίας 1
1η διδακτική ώρα
Την 1η  διδακτική ώρα η κάθε ομάδα καλείται να ανοίξει το φύλλο εργασίας 1 που είναι κοινό για όλες τις ομάδες. Ο καθηγητής έχει από την προηγούμενη ώρα αποθηκεύσει το φύλλο  στην επιφάνεια εργασίας του p.s. της κάθε ομάδας. Στόχος αυτού του φύλλου εργασίας είναι να περιηγηθούν οι μαθητές στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού λογισμικού της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα και στα Σώματα Κειμένων και να ασκηθούν στην εύρεση των συνδέσμων (παρατακτικών- υποτακτικών), να κατανοήσουν το ασύνδετο σχήμα και να είναι σε θέση να διαφοροποιούν τις κύριες από τις δευτερεύουσες προτάσεις. Στο τέλος τους ζητείται να καταλήξουν σε συμπεράσματα για τον τρόπο σύνδεσης των προτάσεων και για τη χρήση των συνδέσμων  και να τα αποθηκεύσουν. 

Φύλλο Εργασίας 2
2η διδακτική ώρα
Τη 2η διδακτική ώρα οι μαθητές ανοίγουν το φύλλο εργασίας 2 που είναι κοινό για όλες τις ομάδες. Ο χωρισμός σε ομάδες παραμένει ο ίδιος, όπως ήταν και την 1η διδακτική ώρα και το φύλλο εργασίας έχει ήδη αποθηκευτεί από το διδάσκοντα στο p.s. Το φύλλο εργασίας 2 ζητά από τους μαθητές να ανοίξουν την ηλεκτρονική διεύθυνση www.komvos.edu.gr . του Ηλεκτρονικού Κόμβου για την υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα. Έχουν ήδη ενημέρωση σε προηγούμενα μαθήματα για το περιεχόμενο και τη χρήση των Λεξικών του Κόμβου καθώς και των Σωμάτων Κειμένων από το διδάσκοντα. Έτσι οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με αυτό το εκπαιδευτικό λογισμικό. Οι μαθητές αναζητούν  τα λήμματα «κρίση» και «ξένος» στο Λεξικό του Κόμβου και τις ερμηνείες τους ώστε να διαπιστώσουν την πολυσημία των λέξεων. Στη συνέχεια ανατρέχουν στα Σώματα Κειμένων: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και ΤΑ ΝΕΑ του Κόμβου για να αναζητήσουν εκεί προτάσεις που δίνουν την ερμηνεία των δύο λημμάτων τους πριν γράψουν τις δικές τους προτάσεις και τις αποθηκεύσουν. Επίσης στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ αναζητούν στα Σώματα Κειμένων προτάσεις που δίνουν την  πολύπλευρη σημασία του όρου Ελλάδα. Εδώ επιλέχτηκε η μέθοδος της καθοδηγούμενης ανακάλυψης, καθώς οι μαθητές ακολουθώντας μία πορεία ανάλυσης, βοηθούνται να εντοπίσουν τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα τους κάνουν να ερμηνεύσουν τα λήμματά τους, χωρίς να «χαθούν» μέσα στο Διαδίκτυο και σπαταληθεί ο πολύτιμος διδακτικός χρόνος σε άγονες αναζητήσεις. Ο ρόλος του καθηγητή είναι καθοδηγητικός και συμβουλευτικός, καθώς ενδέχεται οι μαθητές να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στη χρήση των ηλεκτρονικών Λεξικών και των Σωμάτων Κειμένων.

Φύλλο Εργασίας 3
3η διδακτική ώρα
Την 3η διδακτική ώρα δίνεται το τρίτο φύλλο εργασίας στους μαθητές που και αυτό είναι κοινό για όλες τις ομάδες. Ο στόχος είναι να παράγει η κάθε ομάδα γραπτό λόγο σε ένα συνεργατικό έγγραφο google docs. Η κάθε ομάδα καλείται να γράψει ένα κείμενο για τις αντιφατικές όψεις που παρουσιάζει η σύγχρονη Ελλάδα, παίρνοντας αφορμή από τις φωτογραφίες που επέλεξαν από διάφορους δικτυακούς τόπους και από τις πληροφορίες που συνέλεξαν κατά την πλοήγησή τους. Η κάθε ομάδα καλείται να προσεγγίσει διερευνητικά-ανακαλυπτικά το θέμα, αφού ήδη έχει λάβει υπόψη της τις ερμηνείες των λημμάτων (κρίση-ξένος- Ελλάδα). Κατά τη συνεργασία των μαθητών σε ομάδες και τη συγγραφή ομαδικού κειμένου, έχουμε παραγωγή λόγου μέσα σε συνθήκες ανάδρασης: η σκέψη κάθε μαθητή ανατροφοδοτεί τη σκέψη των υπολοίπων μαθητών της ομάδας. Ακολουθά η Ολομέλεια.

Φύλλο Εργασίας 4 (ολομέλεια)
4η διδακτική ώρα
Η ολομέλεια θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πληροφορικής την επόμενη διδακτική ώρα. Για την ώρα της ολομέλειας έχει αποθηκευτεί από το διδάσκοντα ανάλογο φύλλο εργασίας στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, κοινό για όλες τις ομάδες. Κάθε ομάδα έχει ήδη γράψει ένα κείμενο για τις όψεις που παρουσιάζει η Ελλάδα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό κόσμο ύστερα από διερευνητική-ανακαλυπτική προσέγγιση. Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας οι μαθητές συζητούν και καταθέτουν τις απόψεις τους, ανταλλάσσουν πληροφορίες και ενδεχομένως να επεξεργάζονται εκ νέου και να τροποποιούν τα συμπεράσματά τους και το αρχικό τους κείμενο στα πλαίσια της διαρκούς ανατροφοδότησης. H επεξεργασία του αρχικού τους κειμένου ώστε να το φτάσουν στην τελική του μορφή γίνεται με τη βοήθεια του εργαλείου επεξεργαστή κειμένου στο συνεργατικό έγγραφο google docs. Κάθε ομάδα καλείται, στη συνέχεια, να αναρτήσει το τελικό κείμενό της στο ιστολόγιο της τάξης από το λογαριασμό του ενός από τα μέλη της ομάδας, υπογράφοντας τα ονόματα και των υπόλοιπων μελών. 
Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των μαθητών έγινε κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου σεναρίου. Πραγματοποιήθηκε με βασικό κριτήριο την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν. Επίσης συνεκτιμήθηκαν οι γραπτές απαντήσεις των μαθητών που ζητήθηκαν από τα φύλλα εργασίας, η συνεργασία που υπέδειξαν κατά τη διάρκεια της έρευνας και η συμμετοχή τους στην ολομέλεια. Σημαντικά υπόψη έχει ληφθεί και το τρίπτυχο: τι γνώριζαν και πίστευαν οι ίδιοι πριν από το σενάριο- τι χρειάστηκε να μάθουν- ποιες είναι οι τελικές τους αντιλήψεις.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
1η  διδακτική ώρα

 ( Ανοίξτε το έγγραφο Word που βρίσκεται αποθηκευμένο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας με τίτλο «Φύλλο εργασίας 1, Η Ελλάδα στον κόσμο». Έχετε στην οθόνη σας το πρώτο φύλλο εργασίας σας για την πρώτη διδακτική ώρα. Διαβάστε τo και ακολουθήστε τις εντολές)
 Κάντε κλικ στη διεύθυνση www.greek-language.gr . Βρίσκεστε στο περιβάλλον της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα. Πηγαίνετε στην Νέα Ελληνική και από τα εργαλεία να επιλέξετε τα Σώματα Κειμένων από την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ. Στη θεματική ενότητα να επιλέξετε: Ελλάδα και στη συνέχεια Αναζήτηση. Από τα Σώματα Κειμένων που σας παρουσιάζονται:
 1) Να αντιγράψτε πέντε (5) παρατακτικούς και δέκα (10) υποτακτικούς συνδέσμους  (με τις προτάσεις τους) και να τους επικολλήσετε στην ανάλογη στήλη του πίνακα που υπάρχει στο έγγραφό σας. Τους παρατακτικούς συνδέσμους (με τις προτάσεις τους) θα τους τοποθετήσετε στη στήλη των παρατακτικών. Το ίδιο θα κάνετε και με τους υποτακτικούς συνδέσμους.
ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

2)  Εντοπίστε στα κείμενά σας πέντε (5) κύριες και πέντε (5) δευτερεύουσες προτάσεις, να τις αντιγράψετε και να τις επικολλήσετε στον παρακάτω πίνακα:

ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
3)  Εντοπίστε στα κείμενό σας πέντε (5) προτάσεις  που συνδέονται με ασύνδετο σχήμα και αφού τις επιλέξετε να τις επικολλήσετε στον αντίστοιχο πίνακα:
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ4)  Αφού ολοκληρώσετε την εργασία σας να κρατήσετε σημειώσεις σχετικά με:
  • Τον τρόπο και τους συνδέσμους με τους οποίους συνδέονται η μία μετά την άλλη προτάσεις ως ισότιμα στοιχεία του λόγου.
  •  Τον τρόπο και τους συνδέσμους με τους οποίους πλέκονται αξεδιάλυτα μεταξύ τους οι προτάσεις ώστε κάποιες προτάσεις να μεταβάλλονται σε μέρη μιας άλλης πρότασης.
  •  Τον τρόπο που παρατίθενται απλώς η μία κοντά στην άλλη.
Κλείστε το έγγραφο, αφού πρώτα έχετε αποθηκεύσει τις αλλαγές που έχετε κάνει και τα συμπεράσματά σας.


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
2η διδακτική ώρα

  (Ανοίξτε το «Φύλλο εργασίας 2, Η Ελλάδα στον κόσμο» που βρίσκεται αποθηκευμένο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας. Έχετε στην οθόνη σας το δεύτερο φύλλο εργασίας σας για τη δεύτερη διδακτική ώρα. Διαβάστε τo και ακολουθήστε τις εντολές.)

Κάντε κλικ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.komvos.edu.gr . Βρίσκεστε στον Ηλεκτρονικό Κόμβο για την υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα.  

1) Κάντε ''κλικ'' στο σύνδεσμο ''Λεξικά'', επιλέξτε ''Λεξικά on-line'' και στη συνέχεια το ''Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής'' του Μ. Τριανταφυλλίδη.. Πληκτρολογήστε στον κατάλληλο χώρο τη λέξη ''κρίση'' και πατήστε «αναζήτηση». Θα εμφανιστεί το λήμμα «κρίση». Διαπιστώνετε ότι η λέξη «κρίση» είναι πολυσημική. Βάλτε στο καλάθι όλες τις ερμηνείες του λήμματός σας. Την ίδια διαδικασία ακολουθήστε και για τη λέξη «ξένος» (και τις δύο λέξεις τις συναντήσατε στα περισσότερα από τα Σώματα Κειμένων που επισκεφθήκατε την 1η διδακτική ώρα).  

2) Κάντε ''κλικ'' στην ''Αποστολή στα corpora'' (Σώματα Κειμένων), για να αναζητήσετε τη λέξη ''κρίση'' σε κείμενα που έχουν δημοσιευτεί στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και τη λέξη «ξένος» σε κείμενα που έχουν δημοσιευτεί στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ. Μεγιστοποιήστε το νέο παράθυρο που εμφανίστηκε. Ψάξτε σε όλα τα κείμενα (Σώμα κειμένου : Άπαντα) κάνοντας ''κλικ'' στην ''Αναζήτηση''.  Διαβάστε προσεχτικά τις προτάσεις με τις σημασίες των λημμάτων σας που εμφανίζονται στην οθόνη σας και στη συνέχεια γράψτε: 

 α) από μία δική σας πρόταση για κάθε σημασία του λήμματος «κρίση» που βρήκατε και      β) από μία δική σας πρόταση για κάθε σημασία του λήμματος «ξένος». 

 Να λάβετε υπόψη σας και τις ερμηνείες που έχετε κρατήσει στο καλάθι σας. Οι προτάσεις σας να γραφούν σε ένα έγγραφο google docs που θα δημιουργήσετε.

3) Βρίσκεστε ήδη στα Σώματα Κειμένων του Ηλεκτρονικού Κόμβου. Κάντε «κλικ» στην «Αποστολή στα corpora και αναζητήστε σε κείμενα που έχουν δημοσιευτεί στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ λέξεις που αναφέρονται στην Ελλάδα, στον τόπο, στο ιστορικό της παρελθόν και στους κατοίκους της, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό πολλές διαφορετικές λέξεις. Στη συνέχεια να διαπιστώσετε τις διαφορετικές σημασίες που δίνονται στη λέξη Ελλάδα. Κρατήστε σημειώσεις στο έγγραφο google docs που έχετε ήδη δημιουργήσει. Αποθηκεύστε το.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3
3η  διδακτική ώρα
  (Ανοίξτε το «Φύλλο εργασίας 3, Η Ελλάδα στον κόσμο» που βρίσκεται αποθηκευμένο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας. Έχετε στην οθόνη σας το τρίτο φύλλο εργασίας σας για την τρίτη διδακτική ώρα. Διαβάστε τo και ακολουθήστε τις εντολές.)

1. Ανοίξτε το φυλλομετρητή Mozzila και πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο. Αναζητήστε φωτογραφίες που δείχνουν την αντιφατική εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας σε όλους τους τομείς της ζωής (πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό). Ενδεικτικά σας αναφέρω:
τη μηχανή αναζήτησης www.google.gr (εικόνες)
τον ιστότοπο: http://www.flickr.com
Από τα αποτελέσματα που θα εμφανιστούν επιλέξτε τις φωτογραφίες που θεωρείτε πιο εύστοχες και περιγραφικές, για να δώσουν την αντιφατική εικόνα που παρουσιάζει η σύγχρονη Ελλάδα (να μην ξεπερνούν τις 10 φωτογραφίες). Αποθηκεύστε τις.

2. Συνεχίστε την πλοήγησή σας. Αναζητήστε ακόμα περισσότερες πληροφορίες για την       αντιφατική εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας. Μπορείτε να επισκεφθείτε διάφορους ιστότοπους που σας δίνουν πληροφορίες. Ενδεικτικά σας αναφέρω:
εφημερίδες on-line
Να κρατήστε τις πιο ενδιαφέρουσες και να τις αποθηκεύσετε.

3. Στη συνέχεια δημιουργήστε ένα έγγραφο google docs με τίτλο «Παραγωγή Λόγου» και γράψτε ένα κείμενο (250 λέξεων) που θα αναφέρετε με επιχειρήματα τις σκέψεις σας  για την αντιφατική εικόνα που παρουσιάζει η σύγχρονη Ελλάδα. Για το περιεχόμενο του κειμένου σας να προβληματιστείτε από τις εικόνες αλλά και από τις πληροφορίες που έχετε ήδη επιλέξει. Θα το χρησιμοποιήσετε στην τελική συζήτηση (ολομέλεια) όλων των ομάδων. Να το αποθηκεύσετε.

 Η ολομέλεια θα πραγματοποιηθεί την επομένη διδακτική ώρα στο εργαστήριο πληροφορικής. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
  (Ανοίξτε το «Φύλλο εργασίας 4, Η Ελλάδα στον κόσμο» που βρίσκεται αποθηκευμένο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας. Έχετε στην οθόνη σας το τέταρτο φύλλο εργασίας σας για τη τέταρτη διδακτική ώρα. Διαβάστε τo και ακολουθήστε τις εντολές.)

Ανοίξτε το έγγραφο google docs  με τίτλο «Παραγωγή Λόγου» και παρουσιάστε το στην τάξη σας. Η κάθε ομάδα θα προβάλλει το δικό της κείμενο, ακολουθώντας τη σειρά προτεραιότητας που σας έχει δοθεί. Θα ακολουθήσει μεταξύ των ομάδων συζήτηση και σχολιασμός των εργασιών τους κατά τη διάρκεια της οποίας ενδέχεται κάποιες ομάδες, αν το επιθυμούν, να επεξεργαστούν εκ νέου το κείμενό τους στα πλαίσια της διαρκούς ανατροφοδότησης. Η κάθε ομάδα δημιουργεί το δικό της συνεργατικό κείμενο. Μπορείτε αν θέλετε να επικολλήσετε σε αυτό και κάποιες από τις εικόνες που έχετε αποθηκεύσει την τρίτη διδακτική ώρα.  Το τελικό προϊόν της εργασίας σας να το ανεβάσετε στο μαθητικό ιστολόγιο της τάξης σας. Η εργασία σας θα ανέβει από το λογαριασμό του ενός από τα μέλη της ομάδας σας (αποφασίστε εσείς ). Να μην ξεχάσετε να υπογράψετε τα ονόματα και των υπόλοιπων μελών της ομάδας σας.


 

 
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.