Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Σενάριο, Γ, Δροσίνης, "Θαλασσινά τραγούδια"Πρόταση για τη διδασκαλία των Κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
για το Γυμνάσιο με αξιοποίηση των ΤΠΕ

Ταυτότητα
Τίτλος: Τα Εκφραστικά Μέσα στο ποίημα του Δροσίνη, «Θαλασσινά τραγούδια»
 Δημιουργός: Μπόκολα Γεωργία
Διδακτικό αντικείμενο: Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Α΄ Γυμνασίου, Ενότητα: Ο άνθρωπος και η φύση, «Θαλασσινά Τραγούδια», Γεώργιος Δροσίνης
Τάξη: Α΄ Γυμνασίου
Χρονική διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες.

Πρόταση για διδασκαλία: Πρόταση διδασκαλίας, η οποία συμφωνεί με τα Α.Π.Σ. και τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και βασίζεται στην ομαδοσυνεργατική μάθηση. Οι μαθητές κάθονται στους Η/Υ του σχολικού εργαστηρίου. Έχουν ήδη χωριστεί σε 4 ομάδες (έξι ανά ομάδα-δύο ανά σταθμό εργασίας)  και έχουν δοθεί ρόλοι από την προηγούμενη διδακτική ώρα (χειριστής, βοηθός χειριστή, γραμματέας, βοηθός γραμματέα, αναγνώστης, αξιολογητής). Τα φύλλα εργασίας της κάθε ομάδας έχουν αποθηκευτεί από τον διδάσκοντα στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή της.  Ο ρόλος του καθηγητή κατά τη διαδικασία του Σεναρίου είναι υποβοηθητικός και εμψυχωτικός στο πλαίσιο της ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης (Vygotsky, 1978).

Προϋποθέσεις υλοποίησης:
ü  Οι μαθητές είναι ήδη εξοικειωμένοι με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, τα βασικά εργαλεία ΤΠΕ, γνωρίζουν τη χρήση του Επεξεργαστή Κειμένου και του PowerPoint.
ü  Επίσης όπου απαιτείται χρήση των ηλεκτρονικών Λεξικών και του τρόπου αναζήτησης λέξεων σε αυτά, η βοήθεια του καθηγητή είναι πολύτιμη, αν και πρέπει να γίνει ενημέρωση σε προηγούμενα μαθήματα στα ανοικτού τύπου εκπαιδευτικά λογισμικά.
ü  Προϋπόθεση όμως για την ολοκλήρωση της εργασίας είναι η εξοικείωση των μαθητών με την πλατφόρμα του blog. Γι’ αυτό θα απαιτηθεί η διάθεση μίας ώρας από το ωρολόγιο πρόγραμμα, κατά την οποία οι μαθητές θα μάθουν να συνδέονται σ΄ένα blog, να εισάγουν κείμενο ή video και να δημιουργούν μια καινούρια ανάρτηση, που θα γίνεται από το εργαστήριο της πληροφορικής. Προτείνεται ο καθηγητής να έχει δημιουργήσει από πριν το blog της τάξης του και να έχει δημιουργήσει λογαριασμούς των μελών –μαθητών. Η ανάρτηση θα γίνεται από το λογαριασμό ενός μέλους της ομάδας και θα συμπληρώνονται τα ονόματα και των υπόλοιπων μελών.

Τεχνολογικά εργαλεία- Υλικό:
ü  εργαστήριο πληροφορικής με σύνδεση στο διαδίκτυο και εξοπλισμένο με 12 p.s.
ü  τέσσερα (4) φύλλα εργασίας. Την 1η διδακτική ώρα δίνονται τέσσερα διαφορετικά φύλλα εργασίας, ένα για κάθε μία από τις τέσσερις ομάδες. Τη 2η  διδακτική ώρα, την 3η και την 4η δίνονται κοινά φύλλα εργασίας σε όλες τις ομάδες. Όλα τα φύλλα εργασίας έχουν αποθηκευτεί στην οθόνη εργασίας του υπολογιστή από το διδάσκοντα.  
ü   καλή χρήση των εργαλείων του επεξεργαστή κειμένου και της δημιουργίας εγγράφου google docs
ü  εξοικείωση  με το εργαλείο παρουσίασης PowerPoint, το εκπαιδευτικό λογισμικό της Πύλης της Ελληνικής Γλώσσας  και του διαδικτυακού χώρου Flickr,
ü   εξοικείωση των μαθητών με την περιήγηση στο διαδίκτυο, τις μηχανές αναζήτησης,
ü  χρήση του ιστολογίου.
ü  Δικτυακοί κόμβοι που προτείνονται: Πύλης της Ελληνικής Γλώσσας (http://www.greek-language.gr) , διαδικτυακός χώρος Flickr, www.google.gr (εικόνες), www.youtube.com .

Σύντομη περιγραφή
Οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν στο ποίημα του Γεώργιου Δροσίνη, «Θαλασσινά τραγούδια» τα εκφραστικά μέσα: εικόνες, μεταφορές, επίθετα και υποκοριστικά που ο ποιητής χρησιμοποιεί ώστε να εξοικειωθούν με αυτά καθώς και να κατανοήσουν τη μεταφορική σημασία των λέξεων του ποιητικού λόγου. Δίνεται μεγάλη έμφαση στην εικονοπλασία του ποιήματος. Αφήνοντας τη φαντασία τους ελεύθερη και μετά από μια δημιουργική περιήγηση στο διαδίκτυο, καλούνται να παράγουν γραπτό λόγο με τη χρήση του Επεξεργαστή Κειμένου σε ένα συνεργατικό έγγραφο google doxs. Στη συνέχεια δημιουργούν τη δική τους βίντεο-παρουσίαση με το λογισμικό παρουσιάσεων PowerPoint επηρεασμένοι από τις σκέψεις και τα συναισθήματα που τους προκάλεσε το ποίημα. Την παρουσίαση  Power Point  θα την αναρτήσουν στην πλατφόρμα του μαθητικού τους ιστολογίου.

Στόχοι-σκεπτικό

Γενικοί στόχοι
Στόχος του συγκεκριμένου σεναρίου είναι να προτείνει τη διδασκαλία των Κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας με έναν επαγωγικό τρόπο, υπολογίζοντας περισσότερο στην ερευνητική περιέργεια των μαθητών και λιγότερο στην καθοδήγηση του διδάσκοντα (διερευνητική-ανακαλυπτική διαδικασία). Πιο συγκεκριμένα, ο διδάσκων αντί να προσφέρει έτοιμες γνώσεις στους μαθητές, τους αφήνει να αναζητήσουν μόνοι τους τη γνώση, αντλώντας την είτε από τα από τα Λεξικά της Πύλης της Ελληνικής Γλώσσας είτε από την περιήγησή τους στο διαδίκτυο. Ενδεικτικά προτείνονται οι δικτυακοί κόμβοι: Flickr και  www.youtube.com .  Ο ρόλος του διδάσκοντος είναι καθαρά «υποβοηθητικός»  και η παρουσία του στην τάξη «διακριτική» (καθοδηγούμενη ανακάλυψη). Μέσα στο εργαστήριο της πληροφορικής χωρισμένοι σε ομάδες και ακολουθώντας τις υποδείξεις των φύλλων εργασίας ποε έχουν δημιουργηθεί από τον καθηγητή, οι μαθητές συνδυάζουν τη μελέτη των Κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας με τη χρήση των ΤΠΕ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ασχολούνται τόσο με τον κλασικό όσο και με τη νέα μορφή γραμματισμού, τον ψηφιακό γραμματισμό, καθώς ο υπολογιστής χρησιμοποιείται ως μέσο ενημέρωσης, επικοινωνίας, συγκέντρωσης υλικού και παραγωγής λόγου σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας.

Ειδικοί στόχοι

Γνωστικοί
ü Η κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στη λογοτεχνία, στη φύση και στον άνθρωπο (κριτικός γραμματισμός)
ü  Η  αισθητική καλλιέργεια και η συναισθηματική  συμμετοχή του μαθητή (υποκειμενικότητα)
ü Η δημιουργική και ελεύθερη ερμηνεία των λογοτεχνικών έργων (κριτικός γραμματισμός)
ü Η κατανόηση της ιδιαίτερης γλώσσας των λογοτεχνικών έργων, των εκφραστικών σχημάτων της μεταφοράς, της παρομοίωσης, των εικόνων και του μεταφορικού λόγου (κλασσικός γραμματισμός).


Παιδαγωγικοί
Ø  Να αναπτύξουν οι μαθητές την ιδέα της συνεργασίας και το ομαδικό πνεύμα στη μάθηση (συνεργατική μάθηση)
Ø  Να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες όπως: η αναζήτηση της γνώσης, η πρωτοβουλία, η συνδυαστική αναζήτηση, η αξιοποίηση ποικίλων σημειωτικών πόρων. (υποκειμενικότητα)
Ø  Να εμπλακούν σε δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης στα πλαίσια της ανατροφοδότησης.
Ø  Να κατανοήσουν πως μπορούν να φτάσουν στη μάθηση εργαζόμενοι σε διαφορετικά περιβάλλοντα κι όχι μόνο στην τάξη (π.χ. σε εργαστήριο Η/Υ). (υποκειμενικότητα)

Τεχνολογικοί
Ø  Να  αξιοποιήσουν οι μαθητές τις ΤΠΕ ως περιβάλλοντα πρακτικής γραμματισμού. (νέος γραμματισμός).
Ø  Να γνωρίσουν τις δυνατότητες που τους προσφέρουν ανοιχτά εκπαιδευτικά λογισμικά όπως η Πύλη της Ελληνικής Γλώσσας και να μάθουν να χρησιμοποιούν τα Λεξικά της.(ψηφιακός γραμματισμός).
Ø  Να εξοικειωθούν με τη χρήση βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικών λεξικών, μηχανών αναζήτησης και διαδικτυακών πηγών γενικότερα (ψηφιακός γραμματισμός).
Ø  Να μάθουν, στα πλαίσια του ψηφιακού γραμματισμού να αξιοποιούν στη μελέτη τους ηλεκτρονικά εργαλεία, όπως ο επεξεργαστής κειμένων και να αναρτούν τις εργασίες του σε ιστολόγια.
Ø  Να συνειδητοποιήσουν μέσα από την περιήγησή τους στο Διαδίκτυο ότι η φύση είναι πηγή ζωής, πλούτου, απόλαυσης και ότι κάθε διαταραχή στους νόμους της πλήττει τις ανθρώπινες κοινωνίες. (υποκειμενικότητα-ψηφιακός γραμματισμός).Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης
1η  διδακτική ώρα
Οι μαθητές θα δουλέψουν στην αίθουσα του εργαστηρίου πληροφορικής. Είναι ήδη χωρισμένοι σε 4 ομάδες (έξι ανά ομάδα-δύο ανά σταθμό εργασίας) και έχουν δοθεί ρόλοι στα μέλη της κάθε ομάδας από την προηγούμενη διδακτική ώρα. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να επεξεργαστεί από μία στροφή του ποιήματος. O καθηγητής τους ενημερώνει ότι τα φύλλα εργασίας της κάθε ομάδας βρίσκονται αποθηκευμένα στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή τους σε ένα έγγραφο Word με τίτλο «Θαλασσινά τραγούδια, φύλλα εργασίας». Συνολικά δίνονται από το διδάσκοντα για την 1η διδακτική ώρα, 4 διαφορετικά φύλλα εργασίας, ένα για κάθε ομάδα. Οι μαθητές καλούνται, αφού μελετήσουν το ποίημα του Δροσίνη «Θαλασσινά τραγούδια», να απαντήσουν στα ερωτήματα του Φύλλου Εργασίας της 1ης διδακτικής ώρας. Έτσι ασκούνται στην κατανόηση της ποιητικής γλώσσας,  μελετώντας  τα εκφραστικά σχήματα λόγου και ερμηνεύοντας ελεύθερα τη μεταφορική και συμβολική σημασία τους. Εδώ επιλέχθηκε η μέθοδος της καθοδηγούμενης ανακάλυψης, καθώς οι μαθητές ακολουθώντας μία πορεία ανάλυσης, βοηθούνται να εντοπίσουν τα πιο σημαντικά στοιχεία του ποιήματος που θα τους κάνουν να το ερμηνεύσουν, χωρίς να «χαθούν» μέσα στο Διαδίκτυο και να σπαταληθεί ο πολύτιμος διδακτικός χρόνος σε άγονες αναζητήσεις. Εξάλλου η ηλικία των μαθητών απαιτεί μία σταδιακή προσέγγιση στη χρήση των ΤΠΕ στην καθημερινή διδασκαλία. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του ποιήματος ο ρόλος του διδάσκοντα είναι συμβουλευτικός, καθώς ενδέχεται οι μαθητές να συναντήσουν δυσκολίες στη χρήση του Λεξικού της Πύλης. συναισθημάτων τους.

2η διδακτική ώρα
Οι μαθητές επεξεργάζονται τις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας της 2ης διδακτικής ώρας, που είναι κοινό για όλες τις ομάδες και έχει αποθηκευτεί στην επιφάνεια εργασίας του p.s. από το διδάσκοντα. Οι μαθητές αφήνονται από το διδάσκοντα να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο και να αναζητήσουν φωτογραφίες, εικόνες, ζωγραφιές που αναπαριστούν το βασικό θέμα της κάθε στροφής του ποιήματος που έχει αναλάβει η κάθε ομάδα. Ενδεικτικά προτείνονται κάποιοι δικτυακοί τόποι για να βοηθηθούν οι μαθητές στην αναζήτησή τους. Εξάλλου η συλλογή φωτογραφιών είναι μια διαδικασία που ήδη γνωρίζουν ενώ παράλληλα η επιλογή της κατάλληλης φωτογραφίας βοηθά στην αισθητική  καλλιέργεια, στη διέγερση της φαντασίας και στην έκφραση τους και απαιτεί έρευνα στο διαδίκτυο, κάτι που αποτελεί μία από τις επιδιώξεις αυτού του φύλλου εργασίας. Στη συνέχεια ζητείται από τους μαθητές να αναζητήσουν και να ακούσουν  τραγούδια που σχετίζονται με τη θάλασσα. Στόχος είναι να αφήσουν τη φαντασία τους ελεύθερη, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να δημιουργήσουν με τη σκέψη τους εικόνες. Επειδή η διαδικασία αυτή γίνεται μέσα στα πλαίσια της ομάδας, η σκέψη του κάθε μαθητή ανατροφοδοτεί τη σκέψη και των υπόλοιπων μαθητών της ομάδας. Διατυπώνονται απορίες, διαφωνούν, προβληματίζονται, επεξεργάζονται τις σκέψεις τους που στη συνέχεια καλούνται να τις διατυπώσουν παράγοντας γραπτό λόγο.
 
3η διδακτική ώρα
Την 3η διδακτική ώρα οι μαθητές βρίσκονται και πάλι στο εργαστήριο της πληροφορικής. Διατηρούν τις ίδιες ομάδες που έχουν από την αρχή της εργασίας τους δημιουργήσει και καλούνται να επεξεργαστούν το τρίτο φύλλο εργασίας που είναι κοινό για όλες τις ομάδες. Το φύλλο εργασίας είναι αποθηκευμένο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή τους. Η κάθε ομάδα καλείται να φτιάξει μια πολυμεσική εφαρμογή, χρησιμοποιώντας το λογισμικό παρουσιάσεων PowerPoint, που να αναπαριστά μέσα από την εικόνα, το λόγο και τον ήχο, το περιεχόμενο της κάθε στροφής του ποιήματος, όπως η κάθε ομάδα φαντάζεται. Κατά τη συνεργασία των μαθητών η παραγωγή ομαδικού έργου γίνεται μέσα σε συνθήκες ανάδρασης. Αξιοσημείωτο είναι ότι επειδή η κάθε ομάδα επεξεργάζεται μία συγκεκριμένη στροφή του ποιητικού έργου, το ποίημα στο σύνολό του θα το καταδείξει η συνάθροιση των εργασιών των ομάδων που θα γίνει την τελευταία διδακτική ώρα, την ώρα της ολομέλειας.

4η  διδακτική ώρα (Ολομέλεια)
Οι ολομέλεια θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πληροφορικής την τέταρτη  διδακτική ώρα. Κάθε ομάδα έχει φτιάξει με το λογισμικό παρουσίασης PowerPoint μία πολυμεσική εφαρμογή για κάθε στροφή του ποιήματος που ανέλαβε να επεξεργαστεί ύστερα από διερευνητική-ανακαλυπτική προσέγγιση. Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας οι μαθητές συζητούν και καταθέτουν τις απόψεις τους, ανταλλάσσουν πληροφορίες, εκφράζουν συναισθήματα και ενδεχομένως να επεξεργάζονται εκ νέου και να τροποποιούν τα συμπεράσματά τους και την αρχική τους βιντεο-παρουσίαση στα πλαίσια της διαρκούς ανατροφοδότησης. Κάθε ομάδα προβάλει τη δική της βιντεο-παρουσίαση για τη στροφή του ποιήματος που έχει αναλάβει να επεξεργαστεί. Το ποίημα παρουσιάζεται τμηματικά από την κάθε ομάδα, στο τέλος όμως καταδεικνύεται στο σύνολό του. Στη συνέχεια καλείται η κάθε ομάδα να αναρτήσει τη δική της παρουσίαση PowerPoint στην πλατφόρμα του ιστολογίου της τάξης.

Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των μαθητών έγινε κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου σεναρίου. Πραγματοποιήθηκε με βασικό κριτήριο την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν. Επίσης συνεκτιμήθηκαν οι  απαντήσεις των μαθητών που ζητήθηκαν από τα φύλλα εργασίας, το παραγόμενο προϊόν (Power Point), η συνεργασία που υπέδειξαν κατά τη διάρκεια της έρευνας και η συμμετοχή τους στην ολομέλεια. Σημαντικά υπόψη έχει ληφθεί και το τρίπτυχο: τι γνώριζαν και πίστευαν οι ίδιοι πριν από το σενάριο – τι χρειάστηκε να μάθουν – ποιες είναι οι τελικές τους αντιλήψεις.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1η ΟΜΑΔΑ)


1η  διδακτική ώρα
(Ανοίξτε τον υπολογιστή σας και κάντε κλικ στο έγγραφο Word με τίτλο «Θαλασσινά τραγούδια, ποίημα» που είναι αποθηκευμένο στην επιφάνεια εργασίας.)

 Έχετε στην οθόνη σας το ποίημα του Γεώργιου Δροσίνη, «Θαλασσινά τραγούδια» από την Ενότητα: Άνθρωπος και Φύση του σχολικού σας εγχειριδίου. Αφού διαβάσετε καλά το ποίημα να προχωρήσετε στην επεξεργασία των παρακάτω ερωτήσεων:

1.  Διαβάστε προσεχτικά την πρώτη στροφή του ποιήματός σας από το έγγραφο Word «Θαλασσινά τραγούδια, ποίημα» και με τη βοήθεια της εντολής Χρώμα Επισήμανσης Κειμένου που βρίσκεται στη γραμμή εργαλείων Γραμματοσειρά να χρωματίσετε τις μεταφορές= κόκκινες και τα υποκοριστικά= κίτρινα, αφού πρώτα τα έχετε επιλέξει.

2.  Να γράψετε για κάθε μεταφορά που επιλέξατε μία πρόταση με την κυριολεκτική σημασία της στον παρακάτω πίνακα.
ΣΤΙΧΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ


 

3.   Με την εντολή Υπογράμμιση που βρίσκεται στη γραμμή εργαλείων Γραμματοσειρά, αφού επιλέξετε τα επίθετα, να τα υπογραμμίσετε. Στη συνέχεια να επιλέξετε μόνο τα επίθετα που δηλώνουν χρώμα και με την εντολή Χρώμα Επισήμανσης Κειμένου να τα χρωματίσετε ανάλογα με το χρώμα που δηλώνει το καθένα.

4.   Κάντε «κλικ» στο σύνδεσμο http://www.greek-language.gr. Βρίσκεστε στην Πύλη της Ελληνικής Γλώσσας. Επιλέξτε Νέα Ελληνική και στα εργαλεία επιλέξτε Ηλεκτρονικά Λεξικά. Ανοίχτε το Λεξικό του Τριανταφυλλίδη και στην περιοχή αναζήτηση να πληκτρολογήσετε όλα τα επίθετα και να γράψετε στον πίνακα που ακολουθεί τη σημασία τους.
ΕΠΙΘΕΤΑ
ΣΗΜΑΣΙΑ

 


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2η ΟΜΑΔΑ)

1η διδακτική ώρα
(Ανοίξτε τον υπολογιστή σας και κάντε κλικ στο έγγραφο Word με τίτλο «Θαλασσινά τραγούδια, ποίημα» που είναι αποθηκευμένο στην επιφάνεια εργασίας).

 Έχετε στην οθόνη σας το ποίημα του Γεώργιου Δροσίνη, «Θαλασσινά τραγούδια» από την Ενότητα: Άνθρωπος και Φύση του σχολικού σας εγχειριδίου. Αφού διαβάσετε καλά το ποίημα να προχωρήσετε στην επεξεργασία των παρακάτω ερωτήσεων:

1.  Διαβάστε προσεχτικά τη δεύτερη στροφή του ποιήματός σας από το έγγραφο Word «Θαλασσινά τραγούδια, ποίημα» και με τη βοήθεια της εντολής Χρώμα Επισήμανσης Κειμένου που βρίσκεται στη γραμμή εργαλείων Γραμματοσειρά να χρωματίσετε τις μεταφορές= κόκκινες,  και τις παρομοιώσεις= κίτρινες, αφού πρώτα τις έχετε επιλέξει.

2.  Να γράψετε για κάθε μεταφορά που επιλέξατε μία πρόταση με την κυριολεκτική σημασία της στον παρακάτω πίνακα.
ΣΤΙΧΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ

3.  Με την εντολή Υπογράμμιση που βρίσκεται στη γραμμή εργαλείων Γραμματοσειρά, αφού επιλέξετε τα επίθετα, να τα υπογραμμίσετε. Στη συνέχεια να επιλέξετε μόνο τα επίθετα που δηλώνουν κίνηση και με την εντολή Χρώμα Επισήμανσης Κειμένου να τα χρωματίσετε με το χρώμα που σας αρέσει.

4.  Κάντε «κλικ» στο σύνδεσμο http://www.greek-language.gr. Βρίσκεστε στην Πύλη της Ελληνικής Γλώσσας. Επιλέξτε Νέα Ελληνική και στα εργαλεία επιλέξτε Ηλεκτρονικά Λεξικά. Ανοίχτε το Λεξικό του Τριανταφυλλίδη και στην περιοχή αναζήτηση να πληκτρολογήσετε όλα τα επίθετα του κειμένου σας και να γράψετε στον πίνακα που ακολουθεί τη σημασία τους.
ΛΕΞΗ
ΣΗΜΑΣΙΑ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3η ΟΜΑΔΑ)
1η διδακτική ώρα
(Ανοίξτε τον υπολογιστή σας και κάντε κλικ στο έγγραφο Word με τίτλο «Θαλασσινά τραγούδια, ποίημα» που είναι αποθηκευμένο στην επιφάνεια εργασίας.)

 Έχετε στην οθόνη σας το ποίημα του Γεώργιου Δροσίνη, «Θαλασσινά τραγούδια» από την Ενότητα: Άνθρωπος και Φύση του σχολικού σας εγχειριδίου. Αφού διαβάσετε καλά το ποίημα να προχωρήσετε στην επεξεργασία των παρακάτω ερωτήσεων:

1. Διαβάστε προσεχτικά την τρίτη στροφή του ποιήματός σας από το έγγραφο Word «Θαλασσινά τραγούδια, ποίημα» και με τη βοήθεια της εντολής Χρώμα Επισήμανσης Κειμένου που βρίσκεται στη γραμμή εργαλείων Γραμματοσειρά να χρωματίσετε τις μεταφορές= κόκκινες, αφού πρώτα τις έχετε επιλέξει.

2. Να γράψετε για κάθε μεταφορά που επιλέξατε μία πρόταση με την κυριολεκτική σημασία της στον παρακάτω πίνακα.
ΣΤΙΧΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ3. Με την εντολή Υπογράμμιση που βρίσκεται στη γραμμή εργαλείων Γραμματοσειρά, αφού επιλέξετε τα επίθετα, να τα υπογραμμίσετε. Στη συνέχεια να επιλέξετε μόνο τα επίθετα ή που δηλώνουν χρώμα και με την εντολή Χρώμα Επισήμανσης Κειμένου να τα χρωματίσετε ανάλογα με το χρώμα που δηλώνει το καθένα.

4. Κάντε «κλικ» στο σύνδεσμο http://www.greek-language.gr. Βρίσκεστε στην Πύλη της Ελληνικής Γλώσσας. Επιλέξτε Νέα Ελληνική και στα εργαλεία επιλέξτε Ηλεκτρονικά Λεξικά. Ανοίχτε το Λεξικό του Τριανταφυλλίδη και στην περιοχή αναζήτηση να πληκτρολογήσετε όλα τα επίθετα του κειμένου σας και να βρείτε τη  σημασία τους.
ΕΠΙΘΕΤΑ
ΣΗΜΑΣΙΑ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (4η ΟΜΑΔΑ)
διδακτική ώρα
(Ανοίξτε τον υπολογιστή σας και κάντε κλικ στο έγγραφο Word με τίτλο «Θαλασσινά τραγούδια, ποίημα» που είναι αποθηκευμένο στην επιφάνεια εργασίας.)

 Έχετε στην οθόνη σας το ποίημα του Γεώργιου Δροσίνη, «Θαλασσινά τραγούδια» από την Ενότητα: Άνθρωπος και Φύση του σχολικού σας εγχειριδίου. Αφού διαβάσετε καλά το ποίημα να προχωρήσετε στην επεξεργασία των παρακάτω ερωτήσεων:

1.  Διαβάστε προσεχτικά την τέταρτη στροφή του ποιήματός σας από το έγγραφο Word «Θαλασσινά τραγούδια, ποίημα» και με τη βοήθεια της εντολής Χρώμα Επισήμανσης Κειμένου που βρίσκεται στη γραμμή εργαλείων Γραμματοσειρά να χρωματίσετε τις μεταφορές= κόκκινες και τις παρομοιώσεις= πράσινες και τα υποκοριστικά= κίτρινα, αφού πρώτα τα έχετε επιλέξει.

2.  Να γράψετε για κάθε μεταφορά που επιλέξατε μία πρόταση με την κυριολεκτική σημασία της στον παρακάτω πίνακα.
ΣΤΙΧΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ


 

3.   Με την εντολή Υπογράμμιση που βρίσκεται στη γραμμή εργαλείων Γραμματοσειρά, αφού επιλέξετε τα επίθετα, να τα υπογραμμίσετε. Στη συνέχεια να επιλέξετε μόνο τα επίθετα που δηλώνουν χρώμα και με την εντολή Χρώμα Επισήμανσης Κειμένου να τα χρωματίσετε ανάλογα με το χρώμα που δηλώνει το καθένα.

4.   Κάντε «κλικ» στο σύνδεσμο http://www.greek-language.gr. Βρίσκεστε στην Πύλη της Ελληνικής Γλώσσας. Επιλέξτε Νέα Ελληνική και στα εργαλεία επιλέξτε Ηλεκτρονικά Λεξικά. Ανοίχτε το Λεξικό του Τριανταφυλλίδη και στην περιοχή αναζήτηση να πληκτρολογήσετε όλα τα επίθετα και να γράψετε στον πίνακα που ακολουθεί τη σημασία τους.
ΕΠΙΘΕΤΑ
ΣΗΜΑΣΙΑ


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κοινό για όλες τις ομάδες)

2η διδακτική ώρα

(Ανοίξτε τον υπολογιστή σας και κάντε κλικ στο φύλλο εργασίας  που είναι αποθηκευμένο στην οθόνη του υπολογιστή σας με την ονομασία «φύλλο εργασίας, κοινό, 2η διδακτική ώρα». Αφού το διαβάσετε να επεξεργαστείτε τις ερωτήσεις)
1.  Πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο και αναζητήστε εικόνες, φωτογραφίες, ζωγραφιές και εικονογραφήστε τη στροφή του ποιήματός που η κάθε ομάδα έχει αναλάβει να επεξεργαστεί. Πιο συγκεκριμένα: η πρώτη ομάδα την πρώτη, η δεύτερη ομάδα τη δεύτερη.... Τις φωτογραφίες σας να τις αποθηκεύσετε στις Εικόνες μου με τίτλο: «Θαλασσινά τραγούδια, εικόνες» και να δώσετε μια λεζάντα για κάθε εικόνα που αποθηκεύσατε.
Ενδεικτικά σας αναφέρω τις διευθύνσεις:
 Flickr  
www.google.gr  (εικόνες)                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Ανοίξτε δεύτερη καρτέλα (χωρίς να κλείσετε την πρώτη) και πηγαίνετε στην ιστοσελίδα www.youtube.com .  Αναζητήστε και ακούστε τραγούδια που σχετίζονται με τη θάλασσα και σχολιάστε τα μεταξύ σας. Να λάβετε υπόψη σας: πως παρουσιάζεται η θάλασσα στο καθένα και ποια αποδίδουν καλύτερα το περιεχόμενο που ποιήματος σας;
Ενδεικτικά μπορείτε να ακούσετε τα παρακάτω τραγούδια:
·         Αλίκη Βουγιουκλάκη: Θάλασσα πλατιά
·         Μ. Χατζιδάκις-Σαβίνα Γιαννάτου: Το πέλαγο είναι βαθύ
·         Διονύσης Σαββόπουλος: Θαλασσογραφία

3. Εκφράστε σκέψεις και συναισθήματα και ανταλλάξτε τις απόψεις σας με τα μέλη της ομάδας σας. Αφήστε τη φαντασία σας να δουλέψει και δημιουργήστε τη δική σας ειδυλλιακή εικόνα για τη φύση και τη θάλασσα, όπως την φαντάζεστε σύμφωνα με την στροφή του ποιήματός σας που επεξεργάζεστε. Ανταλλάξτε σκέψεις και προβληματισμούς με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σας και στη συνέχεια να παράγετε γραπτό λόγο σε ένα συνεργατικό έγγραφο google docs με τη βοήθεια του Επεξεργαστή Κειμένου. Αποθηκεύστε το.

ΠΡΟΣΟΧΗ: η κάθε ομάδα επεξεργάζεται τη δική της στροφή

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κοινό για όλες τις ομάδες)
3η διδακτική ώρα

(Ανοίξτε το «φύλλο εργασίας, 3η διδακτική ώρα» που είναι αποθηκευμένο στην οθόνη του υπολογιστή σας και είναι κοινό για όλες τις ομάδες και ακολουθήστε τις οδηγίες)

 Φτιάξτε με το εκπαιδευτικό εργαλείο παρουσίασης PowerPoint  μία δική σας παρουσίαση που θα προβάλλει το βασικό, κατά τη γνώμη σας, θέμα της στροφής που κάθε ομάδα έχει αναλάβει να επεξεργαστεί. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η κάθε ομάδα θα φτιάξει το δικό της p.p και θα αφορά μόνο τη στροφή που έχει αναλάβει να επεξεργαστεί.
Μπορείτε επίσης να  την επενδύσετε με τη μουσική  κάποιου από τα τραγούδια που ακούσατε.
Αποθηκεύστε την παρουσίασή σας στα Βίντεο μου και δώστε της τίτλο «Παρουσίαση PowerPoint».

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κοινό για όλες τις ομάδες)

4η διδακτική ώρα

(Ανοίξτε το «φύλλο εργασίας, 4η διδακτική ώρα, ολομέλεια» που είναι αποθηκευμένο στην οθόνη του υπολογιστή σας και είναι κοινό για όλες τις ομάδες και ακολουθήστε τις οδηγίες)

Ολομέλεια
Ανοίξτε τα Έγγραφά μου και κάντε «κλικ» στα Βίντεο μου. Ανοίξτε το βίντεο «Παρουσίαση PowerPoint» και παρουσιάστε το στην τάξη σας. Η κάθε ομάδα θα προβάλλει τη δική της παρουσίαση, ακολουθώντας τη σειρά προτεραιότητας που σας έχει δοθεί. Θα ακολουθήσει μεταξύ των ομάδων συζήτηση και σχολιασμός των εργασιών τους κατά τη διάρκεια της οποίας ενδέχεται κάποιες ομάδες, αν το επιθυμούν, να επεξεργαστούν εκ νέου την παρουσίασή τους στα πλαίσια της διαρκούς ανατροφοδότησης. Το τελικό προϊόν της εργασίας σας να το ανεβάσετε στο μαθητικό ιστολόγιο της τάξης σας. Η εργασία σας θα ανέβει από το λογαριασμό του ενός από τα μέλη της ομάδας σας (αποφασίστε εσείς ). Να μην ξεχάσετε να υπογράψετε τα ονόματα και των υπόλοιπων μελών της ομάδας σας.

 


 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.